Ga naar de inhoud

Mechelen - Zennegat

 .
 
 
 .

In het kader van het Sigmaplan legt W&Z in heel Vlaanderen een keten van overstromingsgebieden aan langs de getijdenrivieren. Die moeten het risico op wateroverlast in bewoonde gebieden terugschroeven.  De werken aan het Zennegat in Battel kaderen in dit plan.

Hier werd een 65ha-groot overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG) gecreëerd. De Dijle krijgt er meer overstromingsruimte, waardoor mogelijke wateroverlast wordt beperkt in de directe omgeving en de ruimere regio. Tegelijk kunnen zeldzame slikken en schorren, eens zo kenmerkend voor dit rivierenland, er weer tot ontwikkeling komen.  Dit alles speelt zich af rond de Dijlemonding, waar de Dijle, de Zenne en de Nete samenvloeien in de Rupel.

Vanaf nu stroomt bij elke vloed een beperkte hoeveelheid Dijlewater door de sluis het Zennegat in. Bij eb voert de sluis het water weer af naar de rivier. Die nabootsing van de getijden creëert geleidelijk geulen, kreken, slikken en schorren, een ideaal leefgebied voor zeldzame planten en dieren. Bovendien kunnen vissen gewoon door de sluis zwemmen.

Bij extreme weersomstandigheden kan het gebied gecontroleerd onder water stromen. Als het water in de Dijle te hoog komt te staan, kan het over de overloopdijk stromen en zo het Zennegat vullen. De overloopdijk is de bestaande Dijledijk, die verlaagd en verstevigd werd zodat er water overheen kan stromen. Doordat het Zennegat dan een grote hoeveelheid water veilig bergt, krijgen de omliggende bebouwde gebieden niet te maken met wateroverlast. Vermoedelijk zal het Zennegat enkele keren per jaar in werking moeten treden. Na een overstroming voert de sluis het water geleidelijk weer af naar de Dijle.

 .
 
 
 .

Voor het aanleggen van het overstromingsgebied moest de bestaande Dijledijk in twee fasen afgegraven worden, waarna de taluds afgewerkt werden op 20/4.  Daarna werd een geotextiel en gevezeld open steenasfalt aangebracht, waarna dit alles afgedekt werd met teelaarde en ingezaaid.

Voor het versterken van de binnendijk in het gebied (de dijk t.h.v. het Kanaal Leuven-Dijle) werd grond gebruikt van de afgraving van de Dijledijk.  Na het aanbrengen van een laag vette grond  werden geotextiel met breuksteen als bescherming van de teen van het talud gebruikt.  De Kanaaldijk werd eveneens afgewerkt met teelaarde en ingezaaid en opnieuw geasfalteerd.

Vooraleer het bestaande jaagpad vernieuwd kon worden werd er riolering gelegd en de nodige greppels en onderzoeksschouwen geplaatst.  Er werd eveneens een prefab uitstroomconstructie in de gracht gemonteerd en riettegels werden aangebracht.

 .
 
 .
 .
 .
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified