Ga naar de inhoud

Lokeren - Bodemsanering OVAM

De haarsnijderijen in Lokeren zijn niet weg te denken uit het stadsbeeld. Gesymboliseerd door 3 moderne standbeelden van hazen op de Lokerse markt, wordt getracht de industriële geschiedenis van de Durmestad te vereeuwigen. In de 19de eeuw was Lokeren het centrum van de hoedenmakerij. Vervolgens ontrafelde zich dit in de haarsnijderijnijverheid in de eerste helft van de 20ste eeuw. In de haarsnijderijen werd met behulp van een kwikoplossing het konijnen- en hazenhaar viltkrachtig gemaakt, waarna het gebruikt kon worden om hoeden te maken. Toen deze industrie in de jaren 1960 instortte, werden verschillende verontreinigde percelen achtergelaten, die tot op de dag van vandaag een impact hebben op het milieu.

Het terrein van de VLOT! Campus Sterrenhof, waar ooit een haarsnijderij gevestigd was, werd verontreinigd met kwik in de bodem en het grondwater ten tijde van de haarsnijderijnijverheid. Om zo weinig mogelijk de school en de wijk te hinderen, beiden gelegen in het centrum van de stad, werd besloten om de werken uit te voeren in de zomervakantie.

 
 .

Na verschillende analyses bleek de verontreinigde grond kwikdampen af te geven. Om deze sanering op een vlotte en veilige manier uit te voeren, zowel naar ons personeel als omwonenden werden volgende  extra veiligheidsmaatregelen voorzien:

  • Een kwikdampmeter werd aangeschaft en de kwikdampen op en rond het terrein werden gemonitord. Er werden nooit verhoogde kwikdampwaarden gemeten rond het terrein. Deze kwikdampen kwamen enkel lokaal vrij tijdens het ontgraven.
  • Door de intrinsieke eigenschappen van kwik werden volgende materialen gebruikt:
  • Vernevelingsinstallatie
  • A1E1-HgP3 volgelaatsmasker
  • Wegwerpoverall Tyvek
  • Werklaarzen
  • Wegwerphandschoenen Nitril
 
 
 .

De verontreinigde grond kon ontgraven worden in twee verschillende zones, respectievelijk tot een diepte van 0,7 en 2,5 meter onder het maaiveld. Wanneer de sanering opgestart werd rond juli 2019, bevond het grondwater zich onder 2,5 meter, waardoor er geen bemaling nodig was om het grondwater op te pompen.

De ontgraving nabij de schoolgebouwen kon uitgevoerd worden door te ontgraven in moten. Zowel de primaire als de secundaire moten werden opgevuld met gestabiliseerd zand. De rest van het terrein kon ontgraven worden onder veilige talud van 45°. Bijkomend waren er veel restanten van oude funderingen en puin aanwezig in de ondergrond. De water- en gasaansluiting kwam in het administratief gebouw vooraan binnen en stond in verbinding met de sporthal achteraan op het terrein. Aangezien deze water- en gasbuis het te ontgraven gebied doorkruiste, diende deze water- en gasbuis ontkoppeld te worden, zodat deze na de ontgraving opnieuw gebruikt kon worden. Ook de bestaande riolering doorkruiste de ontgravingszone. Dit deel van de riolering werd gesupprimeerd, waarna deze hersteld en opgesplitst kon worden in een gescheiden rioleringsstelsel.

 

Nadat de saneringswerken waren afgerond, kon het terrein afgewerkt worden. Verschillende eindbestemmingen van het terrein zorgen voor een gevarieerd landschap: beklinkering, zowel de waterpasserende als de standaardvariant, groenzone en grinddallen.

 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified